קוד אתי

מבוא:

הקוד האתי של קבוצת ONE מנסח את העקרונות והערכים להתנהגות האתית שלנו- ערכים והתנהגות נאותה המקדמים יושרה, מצוינות, מקצוענות וכבוד הדדי. אנו דוגלים בתרבות עסקית נאותה וערכית כאחד במסגרת עבודתנו ואל מול כל אחד מאלו הבאים עם קבוצת ONE  במגע: לקוחות, ספקים, מתחרים, שוק ההון, ממשל תאגידי, עובדים וסביבה.

גיבוש עקרונות אלה לתוך קוד אתי מהווה מתן תוקף מחייב לערכים אלה בקרב עובדי הקבוצה ומדריך אותנו עובדי הקבוצה כיצד לבצע את עבודתנו תחת עקרונות התרבות העסקית של הקבוצה. הערכים שלנו חלים על כולנו עובדי קבוצת ONE ובכל מקום בו אנו נמצאים. אנו מאמינים כי רבים מהכללים שגובשו לתוך הקוד האתי נהוגים זה מכבר בידי עובדי הקבוצה. הערכים שלנו מבטאים את בחירתנו ואת הדברים שבהם אנו מאמינים, הם מייצגים את דרכנו, משמשים מורי דרך בכל פעולותינו ומשקפים עוצמה חיובית.

 

קיום הוראות הדין:

כללי הקוד האתי אינם באים במקום כל דין החל עלינו קבוצת ONE או על מי מעובדי הקבוצה ואין בכללי הקוד האתי כדי לגרוע או להקל מהוראות הדין והתקנות אלא רק להוסיף עליהם. אנו עובדי קבוצת ONE נדרשים לפעול על פי דרישות החוק, התקנות וקוד אתי זה, ולהימנע מהפרתם.

על כולנו כעובדי קבוצת ONE להכיר בכך, כי פעילות שאינה עומדת בהוראות הדין, התקנות או קוד אתי זה עלולה, לעיתים, להטיל אחריות וחבות גם על החברה עצמה ו/או גם על עובדי קבוצת ONE אחרים, בעבר בהווה ובעתיד.

 

התנהגות מקצועית:

המקצועיות והמצוינות הן היסודות שאותן שוקדת קבוצת ONE לשמר ולטפח, יסודות אלה מהווים בסיס להישגי קבוצת ONE לאורך השנים. כעובדי קבוצת ONE אנו מחויבים למאמץ והשקעה בחתירה להישגים מקצועיים מיטביים, כדי להעניק ללקוחות הקבוצה מוצרים ושירותים ברמה הגבוהה ביותר וכן שירות אישי ומקצועי שיצדיק את האמון הרב שרוחשים לקבוצת ONE. באספקת שירותים מקצועיים ללקוחות הקבוצה, אנו מחויבים לשמור על מקצועיות ולבצע את המוטל עלינו באמינות ותוך שמירה על שמם הטוב של הלקוחות והקבוצה.

 

יושרה והגינות כלפי הזולת והסביבה:

אנו כעובדי קבוצת ONE מחויבים להתנהגות ראויה ומכבדת כלפי ההון האנושי בחברה ומחוצה לה ולשמירה על נכסי קבוצת ONE. במסגרת זו עלינו להימנע מכל פעולה ו/או שימוש העלול לגרום לאובדן או נזק לאדם ו/או לרכוש. חל איסור מוחלט על גניבה החזקה או שימוש לא מורשים ברכוש הקבוצה ובמערכותיה.

עלינו לצמצם למינימום את השימוש האישי בנכסי קבוצת ONE וכמובן שאל לנו לאפשר לאנשים אחרים, כולל חברים או בני משפחה, להשתמש במשאבי הקבוצה.

 

אובייקטיביות:

כעובדי הקבוצה אנו נדרשים להימנע מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין תפקידנו בקבוצה לבין עניינים אישיים שלנו ו/או קרובינו ו/או של אדם הקשור אלינו, או לבין תפקיד אחר אותו אנו או קרובינו או אדם הקשור אלינו. כמו כן, אנו נדרשים לא לקשור קשרים עסקיים פרטיים עם גורמים מסחריים הקשורים בקבוצה, למעט מקרים של התקשרות פרטית לקבלת שירות לצרכים האישיים.

אנו נדרשים להימנע מכל פעולה שעשויה להוות תחרות עם קבוצת ONE או פעולה המנצלת הזדמנות עסקית של הקבוצה בניגוד לאינטרס של הקבוצה.

 

כבוד ויחס הוגן לעמיתים:

כעובדי קבוצת ONE אנחנו נדרשים שלא לנצל את מעמדנו לרעה כלפי הכפופים לנו, ולהימנע לחלוטין מבקשה או ציפייה לקבלת טובת הנאה אישית כלשהי מהכפופים לנו, בין אם מדובר בטובת הנאה פיזית, ממונית או כל טובת הנאה אחרת.

כמו כן, אנו נדרשים שלא לעשות שימוש במעמדנו בקבוצה לצורך קידום עניינים אישיים, שלנו או של מי מטעמנו ונדרשים שלא לעשות שימוש בשם הקבוצה, בתוארנו בקבוצה או במעמדנו בקבוצה לצורך פעילות כלשהי שאינה כמקובל ו/או בקשר עם עבודתנו, אלא אם קיבלנו על כך את אישור הגורם הרלבנטי בקבוצה בכתב.

 

שמירת סודיות:

עלינו מוטלת חובת ההגנה והשמירה על סודיות המידע העסקי והמסחרי של קבוצת ONE, הכולל מידע הקשור לעסקיה של קבוצת ONE, שותפיה, לקוחותיה, ספקיה ועובדיה חובה זו הינה נר לרגלינו כעובדי קבוצת ONE. מידע סודי עליו חלה חובת ההגנה והשמירה כאמור כולל גם מידע אליו אנו נחשפים במסגרת עבודתנו אצל לקוחות.

כעובדי הקבוצה, אנו מחויבים לשמור בסודיות ולעשות שימוש זהיר ונאות במידע סודי שנחשף בפנינו ולנקוט באמצעי זהירות על מנת להבטיח את שמירת המידע הסודי של הקבוצה ושל לקוחותיה. כמו כן, אנו נדרשים להימנע מלחשוף מידע סודי, לגורמים שאינם מתוך הקבוצה ו/או לגורמים בתוך הקבוצה, שאינם מורשים לקבל מידע זה.

אם קיימת חובה חוקית לגלות את המידע, אנו נדרשים, למסור את המידע לגורם שמוסמך לקבלו על פי החוק, זאת תוך שמירה על שאר המידע שנחשף בפנינו, שעליו לא חלה חובת הגילוי.   במקרה זה ניידע את הממונה עלינו, ככל הניתן, ובכפוף להוראות הדין.

 

איסור שימוש במידע פנים:

בשל היותה של ONE חברה ציבורית, חלים עליה דיני ניירות ערך בין היתר, בנושא הגבלת שימוש במידע פנים.

עובדי קבוצת ONE נדרשים שלא לעשות שימוש במידע פנים לצורך פעולות (קניה, או מכירה) בנכס השקעה (נייר ערך, או נכס ממשי), ולהימנע מעשיית שימוש באופן ישיר ו/או עקיף (כולל באמצעות מי מטעמם)  במידע פנים זה הנחשף בפנינו. מתוקף תפקידנו בקבוצה אנו עלולים להיחשף למידע אשר עדיין לא הגיע המועד על פי חוק לפרסם לציבור, ובמקרה זה, אנו נדרשים שלא לעשות ניצול של מידע זה בכלל ונדרשים לא לרכוש או למכור על בסיס מידע זה ניירות ערך של “וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ“ בפרט.   "מידע פנים" משמעו מידע שטרם פורסם בציבור, כגון: הצעות לרכישה, מינויים או התפטרויות של נושאי משרה בקבוצה, פרטים פיננסים, פרויקט או מוצר חדש משמעותי, נתוני התפתחות הקבוצה ועסקיה ושינויים או התפתחויות צפויות לרבות שיתופי פעולה מהותיים.

 

דיווחים לרשות ניירות ערך:

אנו כעובדי קבוצת ONE נדרשים להביא לידיעת הממונים עלינו ו/או הממונה על הקוד האתי, כל מידע שברשותנו על אירועים אשר עשויים להיות להם השפעה מהותית על החברה או להשפיע באופן משמעותי על מחיר ניירות הערך של החברה. ככלל, לא קיימת רשימה סגורה של מקרים בהם יש להגיש דיווח מיידי אודות אירועים או מידע כאמור לרשות לניירות ערך ועל כן יש לבחון כל מקרה לגופו, להפעיל שיקול דעת ובכל מקרה של ספק להתייעץ עם הממונה עלינו ו/או עם הממונה על הקוד האתי. באופן כללי ניתן לומר שאירוע הדורש דיווח מיידי הינו אירוע בעל מידע חשוב הקשור לחברה אשר משקיע סביר ייחס לו חשיבות לצורך קבלת החלטה בדבר השקעתו בניירות ערך של החברה.

 

הטרדה מינית:

קבוצת ONE מחויבת לספק סביבת עבודה בטוחה ונטולת הטרדות . בהתאם למחויבות זו, מתנהלת קבוצת   ONE בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 ונוקטת אמצעי מנע שבמסגרתם מובאים לידיעתנו  כעובדי הקבוצה הוראות החוק האוסר על הטרדה מינית והתקנון מכוחו. לפיכך, כולנו מחויבים לתקנון למניעת הטרדה מינית הקיים בקבוצה ונדרשים לפעול לפיו.

כעובדי קבוצת ONE עובדים וממונים כאחד עלינו להימנע לחלוטין ממעשים של הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ובכלל זה, אנו מחויבים להימנע מכל פעולה פיזית או מילולית הכוללת בין היתר, התבטאויות, רמיזות, הערות מיניות, בדיחות פוגעניות, הצגת חומרים מיניים ו/או שליחת הודעות דואר אלקטרוני בעלי תוכן מיני אשר יוצרת סביבת עבודה פוגענית, עוינת או מאיימת.

קבוצת ONE תעשה כל שביכולתה כדי למנוע מעשים כאמור וליצור סביבת עבודה בלא הטרדה מינית והתנכלות.

הקבוצה מעודדת אותנו העובדים לדווח מיד על כל התנהגות פוגענית, מאיימת או אלימה, בין אם מילולית ובין אם פיזית לממונה למניעת הטרדה מינית.

הממונה על מניעת הטרדה מינית בחברה הנה היועצת המשפטית של הקבוצה, עו"ד רותי כספי וניתן לפנות אליה בפניה ישירה באמצעות מייל ruthyc@one1.co.il ו/או טלפון: 03-9767489 וכן לממונות הייעודיות בחטיבות/חברות.

 

שוויון הזדמנויות בעבודה:

קבוצת ONE מחויבת למתן הזדמנות שווה לכל עובדיה ולדורשי עבודה בתחום פעילותה. חל איסור מוחלט מכל סוג שהוא  לאפליה בתהליכי הבחירה, הקידום וההכשרה של דורשי עבודה ועובדים.

כל פעולותיה והחלטותיה של החברה הינן מקצועיות ומבוססות על הצורך העסקי שלה, תוך מתן דגש לכישורים, יכולות וניסיון הנדרשים מהעובדים ו/או מדורשי העבודה.

 

סביבת עבודה בטוחה ומוגנת:

קבוצת ONE דואגת ומתייחסת במלוא הרצינות לנושא הבטיחות והבריאות שלנו כעובדיה ושל הציבור הרחב בכל פעילויותיה. בהתאם לכך, על כל אחד מאתנו מוטלת האחריות לשמור על סביבת עבודה בטוחה ובריאה! לכן אין ליצור סיכון בטיחותי ו/או תברואתי על ידי שימוש בחומרים ו/או חפצים מסוכנים בזמן השהייה באתר ONE או בזמן פעילות עסקית של ONE.

על מנת שנוכל כולנו ליהנות מיתרונותיה של סביבה בטוחה ומוגנת, חובה עלינו לציית למדיניות ולנהלים בתחומי הבטיחות, הבריאות והאבטחה. מחויבות זו כוללת פתרון בעיה ו/או דיווח על כל איום המתעורר ו/או הקיים בתחומים אלו.

 

איסור קבלת ונתינת שוחד ושחיתות:

אנו כעובדי קבוצת ONE מחויבים לפעול הן בינינו, הן כלפי לקוחות קבוצת ONE, ספקי הקבוצה וכל יתר הגורמים הנמצאים עימה בקשרים מסחריים על פי עקרונות של יושרה וניקיון כפיים. במסגרת עבודתנו בקבוצה עלינו להימנע מקבלת טובות הנאה מגורמים עסקיים עימם קשורה הקבוצה, למעט קבלת מתנות סמליות, אשר ניתן להגדירן כתשורות הניתנות כחלק מפעולות השיווק של הגורם מעניק המתנה.

מתן מתנות על ידינו עובדי קבוצת ONE לגורמים מסחריים, מותרת, אם המתנה סבירה ואינה חורגת מן המקובל וזאת לאחר קבלת אישור מן הגורמים המורשים לכך בקבוצה.

יחד עם זאת, עובד שידו נגועה בשחיתות, צפויים להנקט כנגדו צעדים משמעתיים, עד כדי פיטורין. בנוסף, קנסות אזרחיים ועונשים פליליים עשויים להיות מוטלים עליו ועל החברה שעשויה להיות חשופה לאחריות בגין מעשי שחיתויות שנעשו על ידי צדדים שלישיים אשר פעלו מטעמה. בהתאם לכך, מוטלת עלינו עובדי החברה ו/או הפועלים בשמה להימנע ממעשים אשר עשויים להצביע על הפרה אפשרית של ההוראות למניעת שוחד ולדווח באופן מיידי לממונה על הקוד האתי שפרטיה להלן כאשר מתעורר חשד להפרה כאמור.

 

נהגים עסקיים הוגנים:

קבוצת ONE רואה חשיבות עליונה בשמירה על אמינותה, הן בעיני הגורמים העסקיים איתם היא מקיימת יחסים מסחריים, הן בעיני עובדי הקבוצה והן בעיני הציבור. לפיכך, אנו עובדי הקבוצה, נדרשים לעמידה וקיום של התחייבויות חוזיות, עסקיות ואתיות.

כעובדי קבוצת ONE נדרש מאתנו להימנע ממעשים שיש בהם כדי להוות הטעייה או מרמה ולפעול לקיים מערכת יחסים המושתתת על אמון עם עמיתיהם בקבוצה ומחוצה לה.

עוד נדרש מאתנו לא ליטול התחייבויות בשם הקבוצה, בעל פה או בכתב, ולא למסור הצהרות בשמה של הקבוצה אלא בהתאם להרשאות וזכויות החתימה המפורשות שהוענקו להם.

 

אחריות חברתית:

קבוצת ONE מעוניינת לתרום ממשאביה לתמיכה ולקידום מטרות חברתיות ראויות כפי שאלו יוגדרו מעת לעת. בנוסף, קבוצת ONE פועלת לשמור על איכות הסביבה, ומשכך  מעודדת אותנו העובדים בקבוצה להימנע משימוש מופרז ומיותר במשאבי טבע, לחסוך באנרגיה ולמחזר פסולת.

 

ממשל תאגידי:

תפקודם של עובדי קבוצת ONE אל מול הנהלת הקבוצה והדירקטוריון, בעלי המניות וכל בעלי העניין הרלוונטיים, מושתתת על עקרונות ממשל תאגידי השזור במנגנוני בקרה, פיקוח, שקיפות ואמינות בדיווח. מנגנוני הבקרה והפיקוח בקבוצה, החיצוניים והפנימיים, מפקחים על פעילותה ומוודאים את עמידתה בכל הוראות הדין והרגולציה.

עובדי קבוצת ONE הממונים לדווח לרשויות המדינה השונות פועלים בקפידה על מנת שהדיווחים והדוחות התקופתיים שיוצאים מטעם הקבוצה, יהיו מהימנים ומדויקים.

 

דיווח:

קוד האתי זה מכיל נושאים אתיים והמשפטיים נפוצים אך לא את כולם ומהווה נדבך נוסף לערכים האישיים של כל אחד ואחד מאתנו.  על כל אחד מאתנו מוטלת האחריות לפעול על פי הקוד האתי וליישם את הערכים שבו.

מאחר והקוד האתי אינו נותן מענה לכלל סוגי המצבים ובכל מקרה בו מתעורר אצלנו  ספק, בדבר דרך הפעולה הראויה לנקוט במסגרת מילוי תפקידנו בקבוצה, אנו מתבקשים להיוועץ עם הגורמים הממונים עלינו או עם הממונה על הקוד האתי בקבוצה.

במידה שמתעורר חשש להפרת הוראות כל דין, תקנות או הוראות קוד אתי זה לרבות עניין הכרוך בהפרה של חובה לשמירה על טוהר המידות בה מעורב איש הקבוצה, מוטלת עלינו החובה לדווח מיד אל הממונה על הקוד האתי בקבוצה. הנהלת הקבוצה מתחייבת לטפל בדיווחים אלו בחשאיות מרבית, תוך הגנה על המדווח מכל התנכלות או פגיעה.

 

הממונה על הקוד האתי

דירקטוריון הקבוצה קבע כי הממונה על הפעלת הוראות הקוד האתי בקבוצת ONE, והגורם עימו ניתן להיוועץ בכל הנושאים האתיים העולים במהלך העבודה בקבוצה, הנה היועצת המשפטית של הקבוצה, עו"ד רותי כספי. הממונה עומדת לרשות עובדי הקבוצה בהכוונה, הדרכה, הנחיה ובעצה בכל הכרוך בהתנהגות נאותה על פי כללי הקוד האתי. ניתן לפנות לממונה על הקוד האתי בקבוצה כולל ביחס להפרות ואי ציות ליועצת המשפטית של הקבוצה – עו"ד רותי כספי בפניה ישירה ו/או באמצעות המייל  ו/או בטלפון:  03-9767489. האחראי על ביקורת יישום הקוד האתי בקבוצה הינו יו"ר ועדת ביקורת.

עובדי קבוצת ONE שותפים מלאים בכל אשר מתרחש בחברה, וכחלק מהתרבות הארגונית של קבוצת ONE הקבוצה מעוניינת כי סביבת העבודה תהיה נעימה ופורייה ולכן, הקבוצה הקימה את המנגנון הקרוי "קו חם" המאפשר לעובדים לדווח על אי ציות לקוד האתי של החברה והתנהגות שאינה אתית.

פניות יכולות להיעשות באופן גלוי או אנונימי, בהשארת הודעה בטלפון או בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. אנו מתחייבים לטפל בפניות באופן דיסקרטי תוך שמירה על פרטיות וסודיות המדווח ככל הניתן. ניתן לפנות ל"קו החם" 24 שעות ביממה באמצעים הבאים:

"הקו החם": 03-9767977, דוא"ל  -  InternalInforcementHotLine@one1.co.il - (פניה לקו החם תגיע לממונה על תוכנית אכיפה מנהלית, סמנכ"ל הכספים בחברה).